نون والقلم

مطالب کمک آموزشی پیام های آسمان و عربی

 سایت امام مهدی(عج)

 سایت آیت الله خمینی

 سایت آیت الله خامنه ای

 سایت اهل بیت

 سایت حقیقت اسلام

 سایت اسلام کوئیست

 سایت حجاب برتر

 بهشت دانلود

 سایت تبیان

 دانلود فارسی

 سافت گذر

 سافت 98

 دانلود به سبک ایرانی

 دانلود فارسی زبانان


دانلود مجموعه 35 اذان زیبا و ماندگار با صدای موذنین مشهور: سلیم موذن زاده، رحیم موذن زاده، سعیدیان، صبحدل، تسویه چی، غفاری، رفیعی، کوچک زاده، آقایی، کاظم زاده و ...


دانلود بسته کامل

*دانلود مجموعه اذان قسمت اول 87 مگابایت                                  *دانلود مجموعه اذان - قسمت دوم 15 مگابایت


دانلود بصورت مجزا

·         mp3 001-Entezari.mp3

·         mp3 002-Rahim-Moazenzadeh (1).mp3

·         mp3 003-Rahim-Moazenzadeh (2).mp3

·         mp3 004-Rahim-Moazenzadeh (3).mp3

·         mp3 005-Rahim-Moazenzadeh (4).mp3

·         mp3 006-Salim -Moazenzadeh.mp3

·         mp3 007-Saidian.mp3

·         mp3 008-Salimi.mp3

·         mp3 009-Salimi.mp3

·         mp3 010-Hoseyni.mp3

·         mp3 011-Sobhdel.mp3

·         mp3 012-Abdolahi.mp3

·         mp3 013-Sharif.mp3

·         mp3 014-Parhizkar.mp3

·         mp3 015-Tasviyeh-chi.mp3

·         mp3 016-Karim Mansoori.mp3

·         mp3 017-Ghafari.mp3

·         mp3 018-Ghafari.mp3

·         mp3 019-Rafee.mp3

·         mp3 020-Sadat Fatemi.mp3

·         mp3 021-Kajavi.mp3

·         mp3 022-Kochak Zade.mp3

·         mp3 023-Mohamadion.mp3

·         mp3 024-Panahi.mp3

·         mp3 025-Sayaf Zade.mp3

·         mp3 026-Karimi.mp3

·         mp3 027-Aghati.mp3

·         mp3 028-Rezaian.mp3

·         mp3 029-Mohammad Zadeh.mp3

·         mp3 030-Kazem Zadeh.mp3

·         mp3 030 Ghalvash.mp3

·         mp3 031 Tokhi.mp3

·         mp3 032 Seyed Saeed.mp3

·         mp3 033 Abo Zeed.mp3

·         mp3 034 Tantavi.mp3